ДП «НАЕК «Енергоатом»

Заява про політику

Заява про політику ДП «НАЕК «Енергоатом»

ЗАЯВА ПРО ПОЛІТИКУ

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»

 

НАША ПОЗИЦІЯ

Згідно з Конвенцією про ядерну безпеку від 20 вересня 1994 року та  вимогами законодавства України найважливішою для державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі – Компанії) є безпека[1] ядерних установок. 

Питання забезпечення безпеки є пріоритетним над економічними, технічними, науковими та іншими цілями діяльності. Підвищення та дотримання досягнутого рівня безпеки діючих енергоблоків атомних електростанцій має найвищий пріоритет у діяльності експлуатуючої організації.

На атомних електростанціях України застосовуються ядерно- радіаційні технології, тому основним завданням Компанії є безумовне дотримання ядерної та радіаційної безпеки при економічно ефективній генерації і надійному забезпеченні споживачів електричною та тепловою енергією.

Компанія повною мірою усвідомлює свою відповідальність перед суспільством за збереження життя і здоров’я персоналу та населення, захист навколишнього середовища від радіаційного впливу ядерних установок на всіх етапах їх життєвого циклу.

Принцип, згідно з яким кожен працівник Компанії несе відповідальність за безпеку і
якість своєї роботи, застосовується на всіх рівнях.

 

НАША СТРАТЕГІЯ

Забезпечувати стабільну роботу і розвиток Компанії з урахуванням допустимих ризиків.

Реалізовувати державну політику у сфері безпеки ядерних установок. на основі законів та  нормативно-правових актів України, відповідно до завдань державних та галузевих програм.

Підтримувати та покращувати безпечні умови праці шляхом досягнення новітнього рівня виробничих процесів, які відповідають сучасному розвитку техніки, технологій і досягненням науки, забезпечення необхідним обладнанням, інструментами та пристроями, достатньою кількістю компетентного персоналу.

Створювати умови, за яких кожен працівник усвідомлює і приймає відповідальність за безпеку , у тому числі завдяки мотивації і залученню персоналу до діяльності  щодо забезпечення культури безпеки.

Забезпечувати право працівника на відмову від виконання операцій, які загрожують життю і здоров’ю його самого та оточуючих, розвивати навики передбачати аномальні події й запобігати їх виникненню.

 

ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ

Керівництво Компанії проголошує цю політику та бере на себе зобов’язання додержуватись таких принципів:

 1. Підтримувати Інтегровану систему управління[2] (далі - IСУ) та постійно удосконалювати її результативність з метою досягнення встановлених цілей, виконання вимог зацікавлених сторін[3], законодавчих і нормативних вимог з ядерної та радіаційної безпеки, якості, екології, охорони здоров’я, фізичного захисту та охорони праці і, таким чином, забезпечувати сталий розвиток Компанії.  Виконання видів діяльності, включених в інтегровану систему управління, має відбуватися виключно на основі задокументованих процедур.
 2. Визначати довгострокові та короткострокові цілі Політики Компанії, забезпечувати реалізацію стратегічних напрямів роботи, за рахунок виконання наукових та виробничих програм, в тому числі заходів Комплексної (зведеної)  програми підвищення безпеки енергоблоків АЕС України.
 3. Постійно удосконалювати діяльність Компанії шляхом своєчасного виявлення та аналізу інформації, важливої для забезпечення і підвищення безпеки атомних електростанцій,  з урахуванням світового та вітчизняного досвіду експлуатації, досягнутого рівня науки і техніки, нових сучасних технологій, методологій і міжнародних практик. .
 4. Задовольняти потреби та очікування зовнішніх і внутрішніх зацікавлених сторін, підтримувати зворотний зв’язок з ними, а також застосовувати відкритість у своїй діяльності, зокрема під час закупівлі продукції, послуг і робіт.
 5. Управляти ризиками, що можуть загрожувати безпеці персоналу, населення та навколишнього середовища, для досягнення цілей і підвищення ефективності управління безпекою, з метою створення умов для захисту здоров’я персоналу і збереження активів Компанії. Інформувати персонал про умови праці на робочих місцях, про існуючі ризики та заходи щодо їх зниження.
 6. Забезпечувати інфраструктуру, необхідні ресурси та навчання персоналу щодо аварійного реагування і готовності до дій у надзвичайних та кризових ситуаціях. Запобігати втратам Компанії, пов’язаним з аваріями, нещасними випадками на виробництві і професійними захворюваннями, та мінімізувати їх. Визначати, створювати та підтримувати безперервне функціонування системи фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, джерел іонізуючого випромінювання.
 7. Забезпечувати в Компанії достатню кількість професійного і компетентного персоналу, управляти його знаннями, мотивувати персонал на професійне виконання своїх обов’язків та підвищення продуктивності, а також сприяти підвищенню та професійному розвитку працівників.
 8. Впроваджувати та розвивати культуру незвинувачення під час розслідування подій  і проведення ідентифікації нерозвинених (низькорівневих) подій і порушень,.
 9. Формувати та підтримувати культуру безпеки і культуру захищеності, знання, розуміння і неухильне дотримання вимог безпеки як на індивідуальному рівні, так і в Компанії у цілому.
 10. Вимагати від персоналу та підрядників дотримуватись Корпоративної етики та Комплаєнс-політики, дотримуватись відкритості при  інформуванні та обговоренні  проблемних питань щодо забезпечення вимог безпеки та захисту навколишнього середовища. Встановлювати кваліфікаційні вимоги для вибору постачальників продукції, робіт та послуг.
 11. Забезпечувати радіаційний захист персоналу атомних електростанцій на основі принципу ALARA[4]  Мінімізувати негативний вплив на довкілля за рахунок організаційно-технічних заходів та оптимізації природоохоронної діяльності. Впроваджувати  засоби колективного та індивідуального захисту з метою уникнення ризиків травматизму та професійних захворювань.
 12. Розвивати матеріально-технічну базу  Компанії та застосовувати сучасні, технології з метою зниження негативного впливу на безпеку і здоров’я персоналу, навколишнє середовище. Запобігати порушенням нормальної експлуатації і виникненню аварійних ситуацій шляхом постійного аналізу діяльності.

[1] Безпека – у цій Заяві це ядерна та радіаційна безпека, радіаційний захист, охорона праці й виробнича та технологічна безпека, екологічна та  пожежна безпека, запобігання тяжким промисловим та радіаційним аваріям, готовність до аварійного реагування і надзвичайних ситуацій та фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

[2] Інтегрована система управління (ІСУ) - система управління для досягнення цілей Компанії ефективними та дієвими методами. Вона включає в себе ядерну та радіаційну безпеку, виробництво, охорону здоров’я та довкілля, фізичну безпеку, якість, людський та організаційний фактор, соціальний розвиток,  захист інформації, комерційну таємницю, запобігання корупції, метрологію, фінанси та економіку таким чином, щоб пріоритет безпеки залишався найвищим.

[3] Зацікавлені сторони - юридичні особи або групи фізичних осіб, які впливають або можуть впливати на діяльність Компанії. Наприклад: клієнти, наглядові органи, співробітники, постачальники, банківські установи, профспілки, партнери, органи державного управління і регулювання, суспільство тощо.

[4] Принцип ALARA – підтримання на можливо низькому досяжному рівні як індивідуальних, так і колективних доз опромінення, з урахуванням соціальних та економічних чинників.
Нефінансовий звіт НАЕК «Енергоатом» за 2016 рік

Повідом про корупцію